+31 (0)6 5133 3296
Informatie

Privacyverklaring

Privacyverklaring van bij de Stichting Register Experts & Taxateurs Motorvoertuigen RETM aangesloten Taxateurs

Tanke Taxaties & Car Consultancy
De bescherming van uw persoonsgegevens en de zorgvuldige behandeling daarvan is voor ons erg belangrijk. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens wij verzamelen en hoe wij daarmee omgaan.

Algemeen
Wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) en de wet- en regelgeving die op de AVG is gebaseerd. De AVG biedt waarborgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over u of gegevens die wij, of anderen, met u in verband kunnen brengen. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw naam en adresgegevens, uw geboortedatum, en uw IBAN.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?
Wij gebruiken, afhankelijk van de opdracht die wij voor u uitvoeren, de volgende persoonsgegevens van u:

 • contactgegevens, zoals naam- en adresgegevens, e-mailadressen en telefoonnummers;
 • schadegegevens en verzekeringsgegevens;
 • beeld- en geluidsmateriaal;
 • gegevens over uw voertuig(en), zoals bijvoorbeeld kenteken(s), chassisnummers en uitvoeringsspecificaties
 • financiële gegevens, zoals een IBAN;
 • gegevens over uw identiteit of identiteitspapieren;
 • overige gegevens, zoals bijvoorbeeld een btw-nummer.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om met u te communiceren;
 • ten behoeve van het uitvoeren van de met u overeengekomen werkzaamheden of diensten;
 • ten behoeve van het leveren van goederen;
 • ten behoeve van het opstellen van een taxatierapport of advies;
 • om te communiceren met betrokken derden, zoals bijvoorbeeld uw verzekeringsmaatschappij, de Belastingdienst, de Rijksdienst Wegverkeer of de Douane;
 • om u te informeren over onze dienstverlening;
 • om onze werkzaamheden correct en efficiënt uit te voeren, onze administratie adequaat te kunnen inrichten, u een factuur te kunnen sturen en te voldoen aan onze administratieve – en archief verplichtingen;
 • om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen;
 • om te voldoen aan wettelijke

Wanneer mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?
Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens verwerken. Hiervoor moet altijd een rechtmatige grondslag zijn. Die rechtmatige grondslagen zijn vastgelegd in de AVG.

 • u heeft toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken voor één of meer specifieke doeleinden;
 • de verwerking is nodig voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • de verwerking is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • de verwerking is nodig om uw vitale belangen of die van een ander te beschermen;
 • de verwerking is nodig om een taak van algemeen belang te vervullen;
 • de verwerking is nodig om onze gerechtvaardigde belangen of die van een ander te behartigen;

Als geen van de bovenstaande grondslagen aanwezig is, mogen wij geen persoonsgegevens verwerken.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?
Wij krijgen de persoonsgegevens die wij verwerken meestal van u. Het kan zijn dat wij in het kader van de uitvoering van onze opdracht bij derden persoonsgegevens over u opvragen. Ook raadplegen wij openbare registers waarin persoonsgegevens van u (kunnen) zijn opgeslagen. De voor u uit te voeren opdracht maakt dit noodzakelijk. Welke gegevens wij hebben ontvangen en hebben gebruikt vermelden wij in onze rapportage.

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd
Bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk, voor u én voor ons. Wij gaan altijd zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Alleen personen die uw gegevens vanuit hun functie moeten verwerken, hebben daar toegang toe. Wij hebben een geheimhoudingsplicht. Wij mogen alleen persoonsgegevens doorgeven als er een wettelijke verplichting daartoe is of als dit nodig is voor de uitvoering van de met u overeengekomen werkzaamheden.

Wij hebben onze systemen en programma’s passend beveiligd. Wij hebben maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen, o.a. tegen ongeautoriseerde toegang, (opzettelijke) vernietiging, vervalsing, ongewenste verspreiding en enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast zijn maatregelen genomen waardoor er bij verlies of beschadiging van persoonsgegevens vervanging of herstel kan plaatsvinden. Ook al onze leveranciers die betrokken zijn bij het aangaan en de uitvoering van onze dienstverlening moeten voldoen aan deze veiligheidsnormen. Zij zijn verplicht hier openheid over te geven en wij hebben het recht om dit te controleren.

Verder hebben wij maatregelen genomen waardoor u onze website veilig kunt bezoeken en gebruiken. Zo voorkomen we o.a. misbruik van gegevens.

Controle van uw identiteit
Soms is het voor de uitvoering van ons werk noodzakelijk om uw identiteit vast te stellen. Dit kunnen wij doen aan de hand van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Van dat document noteren wij dan het nummer. Wij maken nooit een kopie, behoudens wanneer wij daartoe door de wet zijn verplicht.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Hoe lang wij persoonsgegevens mogen of moeten bewaren, hangt af van het doel waarvoor ze zijn verzameld en worden verwerkt. Als u gegevens heeft verstrekt voor een offerte, bewaren wij die 6 maanden. De gegevens die wij nodig hebben om een overeenkomst met u aan te gaan en uit te voeren en door ons uitgebrachte rapporten en de daaraan ten grondslag liggende documentatie bewaren wij na tot 7 jaar na het beëindigen van de werkzaamheden, tenzij de opdracht een doorlopende of periodiek terugkerende opdracht betreft. Als gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld en verwerkt, worden ze verwijderd.

In het geval wij een gerechtvaardigd belang hebben kunnen gegevens langer dan de aangegeven periode worden bewaard.

Wij mogen persoonsgegevens wel langer anoniem bewaren voor historische, statistische of wetenschappelijke doelen. Wij nemen dan maatregelen om ervoor te zorgen dat deze gegevens niet meer tot personen herleidbaar zijn en deze alleen voor deze specifieke doelen worden gebruikt, in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Gebruik van onze website
Wij hebben maatregelen genomen om uw bezoek aan, en het gebruik van, onze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Als u die bezoekt om informatie te vinden, kunnen wij bezoekersgegevens verzamelen en opslaan om de gebruiksvriendelijkheid van de site te bevorderen. De medewerkers die van deze gegevens kennis kunnen nemen, moeten deze geheim houden. Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en dat uw browser op de harde schrijf van uw computer opslaat. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden via Google Analytics. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van onze website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Wanneer geven wij gegevens door aan anderen?
Soms geven wij (een deel van) uw gegevens door aan andere partijen, zoals door ons ingeschakelde taxateurs of adviseurs, automatiseerders en bedrijven waaraan wij taken hebben uitbesteed. Wij doen dit alleen als dit noodzakelijk is en nemen daarbij maatregelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Afhankelijk van de situatie sluiten wij een Verwerkersovereenkomst of vergewissen wij ons van het bestaan van een privacyverklaring. Wij delen uw gegevens met onze Beroepsorganisatie RETM om u te informeren over onze dienstverlening, zoals bijvoorbeeld de attentie op het verlopen van geldigheidsduur van een door ons opgesteld taxatierapport of een mogelijk gewijzigde waarde van een eerder door ons getaxeerd voertuig op grond van ontwikkelingen in de markt.

Wij geven uw gegevens niet door aan anderen, tenzij wij dit verplicht zijn. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om de Belastingdienst, toezichthouders, de politie of het Openbaar Ministerie.

Wij geven alleen persoonsgegevens door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) als dit volledig in overeenstemming is met de AVG en andere wettelijke richtlijnen.

Bijzondere omstandigheden
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in bijzondere omstandigheden aan derden verstrekken als hiervoor een dringende reden is. Die reden moet dan zwaarder wegen dan de rechten en vrijheden van uzelf, en het moet gaan om:

 • het voorkomen, opsporen, of onderzoeken van overtreding van wetgeving of regelgeving en de afhandeling daarvan (eventueel in samenwerking met of door (toezichthoudende) autoriteiten);
 • het beschermen en verdedigen van onze rechten en vrijheden (of een derde) waaronder:
  • de veiligheid van medewerkers en betrokkenen;
  • bedrijfsgeheimen en onze reputatie;
  • onze bedrijfscontinuïteit;

Profilering en geautomatiseerde besluitvorming
In het kader van onze dienstverlening doen wij niet aan profilering of geautomatiseerde besluitvorming.

Welke rechten heeft u?
Ten aanzien van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

 • informatie over welke gegevens wij van u verwerken
 • inzage
 • rectificatie
 • gegevenswissing
 • beperking van de verwerking
 • overdraagbaarheid van de door u zelf aan ons verstrekte gegevens
 • bezwaar tegen verwerking
 • niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming

De bovenstaande rechten zijn niet absoluut en kunnen worden beperkt op basis van in de AVG vastgelegde gronden of op basis van aan ons toekomende rechten of verplichtingen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Wanneer u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen doet u een gespecificeerd verzoek aan ons. Voordat wij op uw verzoek reageren moeten wij uw identiteit vaststellen. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken. Wanneer wij niet of niet geheel aan uw verzoek kunnen voldoen dan laten wij u dat gemotiveerd weten.

Tanke Taxaties & Car Consultancy
Eendengang 5
7552 KM Hengelo
06-51 33 32 96

ytanke@tt-cc.nl
www.tt-cc.nl

Heeft u vragen of klachten?
Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Of heeft u klachten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? Ook dan kunt u contact met ons opnemen op het bovenvermelde adres.

U kunt altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. http:// www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen
Wij kunnen de tekst van deze privacyverklaring aanpassen vanwege nieuwe ontwikkelingen, nieuwe producten en diensten of aanpassingen in wet- en regelgeving. De meest actuele versie is altijd beschikbaar op onze website. Bij iedere offerte of opdracht brengen wij de actuele versie onder uw aandacht.